De levensverzekering Serenity II Basic by Athora

 

levensverzekering Serenity II Basic by Athora

De spaarverzekering Serenity II Basic by Athora is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is Serenity II Basic by Athora?

De levensverzekering Serenity II Basic by Athora is een spaarformule die voorrang geeft aan het behoud van uw spaargeld. Deze oplossing biedt u een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en een mogelijke bijkomende bonus (winstdeelname).

Waarom sparen met Serenity II Basic by Athora?

1. Sparen in veiligheid

Serenity II Basic by Athora garandeert u zekerheid voor uw spaargeld. Het is niet beursgenoteerd en dus niet onderhevig aan waardeschommelingen. U bent er ook zeker van dat u uw spaargeld op de vervaldag kunt recupereren (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Serenity II Basic by Athora laat u dus toe om op uw beide oren te slapen.

U geniet een gewaarborgde intrestvoet van 0,01 % op jaarlijkse basis. Deze wat lagere intrestvoet geeft ons meer vrijheid in het beheer van uw kapitaal, zodat we u mogelijk een extra bonus (winstdeelname) kunnen geven op het einde van het jaar. De verzekeraar heeft echter noch de wettelijke, noch de contractuele verplichting om in winstdeelname te voorzien. De toekenning van een winstdeelname in het kader van een individueel contract is afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen.

2. Uw pensioen aanvullen

Bent u met pensioen en hebt u een mooi kapitaal ontvangen in het kader van uw groepsverzekering, pensioenspaarverzekering of uw pensioenplan als zelfstandige? U vraagt zich misschien af wat u best met dit bedrag doet? Een tak 21-levensverzekering kan in dat geval een veilige en verstandige oplossing zijn. Een investering in een tak 21-contract biedt u zekerheid en de mogelijkheid om van uw spaargeld te genieten via maandelijkse opvragingen.

3. Fiscaal voordelige successie

Hebt u kinderen of kleinkinderen die u graag een financieel duwtje in de rug zou geven? Tak 21-levensverzekeringen lenen zich perfect tot een fiscaal voordelige overdracht van uw vermogen. Een doordachte keuze van de begunstigden in uw contract helpt u bovendien bij het optimaliseren van nalatenschap. Ook een generatiesprong is perfect mogelijk. U kunt ook kiezen voor een contract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. Waarom is dit een interessante optie?

 • U kunt vrij de twee verzekeringsnemers en verzekerden kiezen. Het kan gaan om uw partner en uzelf, maar ook om een (klein)kind en uzelf.
 • Het contract eindigt niet als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, maar gaat dan automatisch over naar de andere verzekeringsnemer met alle bijhorende rechten.
 • Een opvraging is enkel mogelijk mits het akkoord van beide verzekeringsnmers. Dit geeft u extra zekerheid.
 • Het gaat om een ideale oplossing voor successieplanning, vooral bij complexe gezinssituaties (nieuw samengestelde gezinnen).

Wat zijn de kenmerken van Serenity II Basic by Athora ?

1. Premies

Het bedrag van de eerste storting bedraagt minstens € 5.000. Bijkomende stortingen zijn mogelijk vanaf € 1.000.

2. Duur van het contract

Het contract eindigt in geval van afkoop van het contract of overlijden van de verzekerde of uiterlijk als de verzekerde 105 jaar oud is of jonger in geval van een contract met twee verzekerden.

3. Rendement

 • De gewaarborgde intrestvoet van Serenity II Basic by Athora bedraagt 0,01%* op de netto betaalde premies (netto = na aftrek van eventuele belastingen en kosten) en is gegarandeerd voor een periode van 8 jaar. De garantie van de rentevoet geldt uitsluitend voor reeds betaalde premies en niet voor toekomstige premies.
  (* intrestvoet van kracht sinds 01/10/2019)
 • Een eventuele winstdeelname kan toegekend worden als de som van de opgebouwde spaarinspanning op 31 december van dat jaar hoger ligt dan € 1.250.

4. Beheerskosten

De beheerskosten bedragen 0,015% per maand van het opgebouwd spaartegoed.

5. Instapkosten

De instapkosten bedragen maximaal 2,45% (max. 0,45% instapkosten maatschappij en max. 2% instapkosten makelaar).

6. Uitstapkosten

Niet-geplande opvragingen / totale afkoop:

 • 0% voor het opgebouwd spaartegoed via de winstdeelnames en de stortingen die meer dan 8 jaar geleden gebeurden op 31/12 van het afgelopen jaar.
 • 0% voor 10% van het opgebouwd spaartegoed op 31 december van het afgelopen jaar door andere stortingen (met een absoluut maximum van € 35.000 per jaar).
 • Op het saldo, niet vrijgesteld van kosten: degressieve percentages per storting van 3%* - 3%* - 3%* - 2%* - 2%* – 2%* - 1%* - 1%* per jaar, 0% vanaf het negende jaar. * In geval van totale afkoop: minimaal € 75 geïndexeerd (basis = 1988, € 135,29 op 01/09/2019).

Geplande opvragingen:

 • Voor de 1ste opvraging: kosten toegepast zoals voor een gedeeltelijke niet-geplande opvraging, zonder toepassing van de 10% zonder kosten, met een minimum van € 2,50.
 • Voor de 2de en daaropvolgende opvragingen: € 2,50 / geplande opvraging

Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

7. Fiscaliteit

 • Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
 • De gestorte premies leveren geen fiscaal voordeel op.
 • U betaalt geen roerende voorheffing als u het geld niet opvraagt binnen 8 jaar en 1 dag
  OF
 • U voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130% in het contract (en de verzekerinsgnemer en de verzekerde zijn één en dezelfde persoon en de enige begunstigde bij leven).
 • De begunstigde bij overlijden betaalt nooit roerende voorheffing op het overlijdenskapitaal.
 • De tak 21-levensverzekeringen zijn niet onderworpen aan de effectentaks.

8. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Serenity II Basic by Athora-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 21?

Kredietrisico

Indien Athora Belgium u niet de verschuldigde bedragen kan betalen, kunt u uw gehele belegging verliezen. Athora Belgium neemt deel aan het ‘Garantiefonds voor financiële diensten’ dat u in geval van faillissement van de maatschappij beschermt tot € 100.000 per verzekeringsnemer voor het geheel van de opgebouwde reserves.

Liquiditeitsrisico

Er kunnen taksen en uitstapkosten van toepassing zijn als u het kapitaal vervroegd opneemt (geheel of gedeeltelijk). Het is mogelijk dat u niet het volledige bedrag van de belegde premie ontvangt bij de afkoop of aan het einde van het contract.

Duurzaamheidsrisico

Dit risico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch-, sociaal of bestuursgebied die, als het zich voordoet, een aanzienlijk feitelijk of potentieel negatief effect zou kunnen hebben op de waarde van de belegging.

Documents

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Essentiële Informatiedocument van Serenity II Basic by Athora

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Bijlage 2 - Tak 21

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies.

Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl