Over Athora

Bijna niets. We blijven een Belgische maatschappij. Alle huidige voorwaarden blijven geldig, met inbegrip van de waarborg van het Waarborgfonds voor de houders van een tak 21-contract.Behalve de naamswijziging in ‘Athora Belgium’ op 31/5/2019 en de daarbij horende nieuwe website (www.athora.com/be) en nieuwe e-mailadressen, zijn er geen zichtbare wijzigingen voor de klanten. Enkele producten kregen wel een nieuwe naam gezien deze verwees naar Generali.

De komst van Athora luidt een nieuw hoofdstuk in van onze lange geschiedenis in België. Wat belangrijk is, is dat Athora voor onze partnermakelaars en onze klanten synoniem staat voor continuïteit. We blijven een onafhankelijke verzekeraar met sterke ambities.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw makelaar.

De naam Athora is samengesteld uit 2 waarden die ons nauw aan het hart liggen: ‘Authority’ (dat ‘expertise, besluitvorming met kennis van zaken' betekent) en ‘Thorough’ (dat ‘geïnteresseerd, gepassionneerd, gewetensvol' betekent).

Daarnaast verwijzen we met de naam ook naar de band met onze moedermaatschappij, Athene Holding Ltd, van wie de naam verwijst naar de Griekse godin Athena, de godin van de wijsheid.

Het logo bestaat uit wat we een mozaïek noemen en vindt zijn inspiratie in de mozaïeken die we doorheen de geschiedenis in verschillende culturen terugvinden.

Na zijn oprichting in 2014 deed Athora overnames in Duitsland (Delta Lloyd Deutschland in 2015), in Ierland (Aegon Ireland in 2018) en in België (Generali Belgium in 2019). In januari 2018 maakte de Athora Group zich los van zijn holding, Athene Holding Ltd. Net zoals Athene, wil Athora een belangrijke speler worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door het strategische partnership met Athene kan Athora rekenen op Athenes knowhow, expertise en langetermijnrelaties op het vlak van herverzekeringen.

Athora koestert langetermijnambities in België en wil in België op een organische manier groeien met behulp van zijn partnermakelaars maar ook door het overnemen van portefeuilles of volledige maatschappijen.

Zie ook www.athora.com

Athora steunt op 26 institutionele kwaliteitsvolle investeerders die ongeveer 2,2 miljard euro aan kapitaal ter beschikking stellen. Onder die investeerders vindt men pensioenfondsen, openbare investeringsfondsen en soevereine fondsen terug. Het gaat stuk voor stuk om wereldwijde investeerders met een langetermijnvisie en die onze ambitie delen om een dominante positie uit te bouwen op de verzekeringsmarkten.

Athora Holding Ltd. is gevestigd in Bermuda, maar de exploitatiezetels van de groep zijn voornamelijk in Europa gevestigd: in Duitsland, Ierland en België. De ondernemingen staan onder toezicht van de lokale nationale toezichthouder in elk land. De vroegere moedermaatschappij van Athora (Athene Holding Ltd.) is gevestigd in Bermuda. De reden waarom ook Athora daar gevestigd is, is dus in de eerste plaats historisch. Daarnaast mikt Athora's strategie op het leveren van herverzekeringsoplossingen. Bermuda is de 2de grootste markt wereldwijd voor herverzekeringen en trekt herverzekeringsspecialisten aan. De toezichthouder in Bermuda – the Bermuda Monetary Authority – kijkt immers ook toe op de herverzekeringsloopbanen. Het commerciële herverzekeringsregime in Bermuda is het volledige equivalent van de Solvency II-regelgeving. Dit betekent dat Bermuda de status heeft van 'equivalent van derdepartijlanden'. Hierdoor kunnen de herverzekeraars op gelijke voet met de andere verzekeraars in Europa of wereldwijd opereren. Athora leeft alle fiscale wetgevingen na die van kracht zijn en betaalt belastingen in alle landen waar ze filialen heeft. Vele verzekeringsgroepen hebben trouwens een filiaal in Bermuda.

Athora Belgium

Marsveldstraat 23
1050 Brussel

Tel : 02/ 403 81 11

E-mail : servicedesk.be@athora.com

Ondernemingsnr. 0403.262.553

Over spaar- en beleggingsverzekeringen

Tak 21 en tak 23 zijn vaak gebruikte termen als het over levensverzekeringen gaat. Het gaat dan ook over twee verschillende types van levensverzekeringscontracten. Maar wat betekenen ze precies?

Tak 21

• Een tak 21-verzekering biedt kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgde intrestvoet. Die wordt eventueel aangevuld met een winstdeelname (als de resultaten van de maatschappij goed zijn).

• Een financieel risico loopt u hierbij niet. Zelfs als de verzekeraar failliet zou gaan, bent u beschermd tot € 100.000 per persoon. Daartegenover staat dat de rendementen in tak 21 niet zo hoog liggen.

• Een tak 21-verzekering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen kan u een fiscaal voordeel opleveren.

• Als u uw contract langer dan 8 jaar onaangeroerd laat of u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschrijft, dan betaalt u geen roerende voorheffing op het rendement.

• Bij een tak 21-product betaalt u een premietaks van 2%, tenzij bij pensioenspaarcontracten.

Tak 23

Bij een tak 23-verzekering belegt u onrechtstreeks in beleggingsfondsen. De prestaties van die fondsen bepalen dus ook uw rendement. Het betekent ook dat u zelf het beleggingsrisico draagt.

Fiscaal voordeel is ook hier mogelijk in het pensioen- en langetermijnsparen.

In tak 23 betaalt u steeds een premietaks van 2% (behalve bij pensioensparen), maar geen roerende voorheffing. 

 

Een spaarverzekering is andere term voor een verzekeringsproduct van het type tak 21. Als u op zoek bent naar een spaarproduct dat u meer zekerheid biedt, dan is een tak 21-verzekering een goed alternatief. Bij dit spaarproduct geeft elke storting recht op een gewaarborgde intrestvoet (de intrestvoet die op het moment van de storting van toepassing is) en eventueel ook een winstdeelname. U kunt dit producttype onderschrijven als u wil sparen op middellange of lange termijn, bijvoorbeeld in het kader van uw pensioen.

Een beleggingsverzekering is een verzekeringsproduct van het type tak 23. De premie die u betaalt, wordt door de verzekeraar in één of meerdere onderliggende fondsen geïnvesteerd. Een beleggingsverzekering houdt steeds een bepaald risico in omdat het rendement afhangt van de prestaties van de fondsen. Maar als de fondsen het goed doen, hebt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement.

 • In tak 23: u betaalt geen roerende voorheffing op het rendement van uw beleggingsverzekering.
 • In tak 21: u betaalt geen roerende voorheffing als u zelf de begunstigde bent op de eindvervaldag van het contract en als
  - het kapitaal van uw tak 21-levensverzekering gedurende minstens 8 jaar onaangeroerd laat
  of
  - u een overlijdensdekking van minstens 130% van het geïnvesteerde bedrag onderschreven hebt (waarbij uzelf de verzekerde bent van de overlijdensdekking) Vraagt u tijdens de eerste 8 jaar (een deel van) het kapitaal van uw tak 21-verzekering op, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten. Die worden verondersteld 4,75% per jaar te bedragen, ook al ligt het rendement in de praktijk veel lager dan 4,75%.

Het rendement van een levensverzekering kan verhoogd worden via een eventuele winstdeelname, die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Het recht op een winstdeelname hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar en is dus niet gegarandeerd. Het bedrag van de winstdeelname kan dus ook elk jaar verschillen.

De winstdeelname wordt niet meteen uitgekeerd, maar wordt toegevoegd aan de bestaande reserve of aan het kapitaal van de polis. De winstdeelname is verder vrijgesteld van belasting.

Een premietaks is een belasting die geheven wordt op de premies die u stort. Of u zo’n premietaks moet betalen op de stortingen van uw spaar- of beleggingsverzekering, hangt af van het fiscale stelsel waartoe uw verzekering behoort.

 • Als u kiest voor een verzekering in het kader van het pensioensparen, dan betaalt u helemaal geen premietaks.
 • Sluit u een spaar- of beleggingsverzekering af die niet onder het pensioensparen valt, dan betaalt u een premietaks van 2%.

Een voorbeeld: u stort € 1.000 in uw polis. Concreet wordt een premietaks afgehouden van 2%, wat neerkomt op € 20. Er wordt dan € 980 gestort in uw contract (hiervan kunnen wel nog eventuele instapkosten afgetrokken worden) en € 20 wordt doorgestort naar de fiscus.

Als u een spaar- of beleggingsverzekering onderschrijft, met uzelf als verzekerde, dan hebt u de mogelijkheid om een extra overlijdensdekking te voorzien. Als u overlijdt, dan wordt het verzekerde overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) in de polis. Op die manier bouwt u extra financiële zekerheid in voor uw nabestaanden.

Hebt u geen bijkomende overlijdensdekking onderschreven, dan zal het rekeningtegoed in het contract uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

Opgelet, bij een spaar- of beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers is de situatie anders. Bij het overlijden van één verzekeringnemer gaan alle rechten met betrekking tot het contract over op de langstlevende verzekeringnemer. Er wordt op dat moment dus geen kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden.

Met een tak 23-beleggingsverzekering:

Beleggingsrisico

Als de fondsen waarin u belegd hebt niet zo performant zijn, dan loopt u het risico op een laag of negatief rendement en kunt u zelfs geld verliezen.

U kunt dit risico evenwel op verschillende manieren beperken:

 • Door uw beleggingen te spreiden (over verschillende onderliggende fondsen).
 • Door te kiezen voor regelmatige stortingen (waardoor u het risico vermijdt dat u op een verkeerd moment instapt).
 • Door gebruik te maken van onze gratis financiële opties voor uw beleggingen met eenmalige premies.
 • Door enkel te kiezen voor tak 23-oplossingen waarvan de onderliggende fondsen beheerd worden door gerenommeerde fondsbeheerders, zoals bij Athora Belgium.

Wat gebeurt er als uw verzekeraar failliet gaat?

De kans dat uw verzekeraar failliet gaat, is uiterst klein, gelet op het feit dat de controle-overheden een zeer strikte controle uitoefenen op de verzekeraars. Overigens maken de activa van de fondsen gelinkt aan een verzekeringscontract het voorwerp uit van een afzonderlijk beheer, duidelijk afgescheiden van de activa van de verzekeraar (apart vermogen). In geval van een faillissement van de verzekeraar beschikt u (als verzekeringsnemer) of de begunstigde(n) van het contract over een voorrecht op dit afgescheiden vermogen en hebt u dus voorrang op andere schuldeisers.
Tak 23-beleggingsverzekeringen vallen niet onder het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.

Met een tak 21-spaarverzekering:

In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij zou u mogelijk niet het volledige bedrag van de geïnvesteerde sommen kunnen recupereren. Weliswaar is een tak 21-contract beschermd tot € 100.000 per verzekeringsnemer voor het geheel van de opgebouwde reserves. Bovendien is de verzekeraar verplicht om de tegoeden gelinkt aan tak 21 afzonderlijk te beheren van de andere activa van de maatschappij. U beschikt dan ook over een bevoorrechte schuldvordering op dit afzonderlijke vermogen.

Ja, dat kan. Minderjarigen moeten hiervoor evenwel vertegenwoordigd worden door hun ouders (of door één ouder). Concreet betekent dit dat de ouder(s) het verzekeringsvoorstel, de eventuele medische vragenlijst en de bijzondere polisvoorwaarden zal (zullen) ondertekenen. Opgelet, enkel het kind kan als begunstigde van het contract opgenomen worden, niemand anders.

Als de ouders overleden zijn of uit de ouderlijke macht ontzet en de grootouders het ouderlijke gezag uitoefenen, dan kunnen grootouders een spaar- of beleggingsverzekering afsluiten op naam van een minderjarig kleinkind.

Natuurlijk, dat is zeker mogelijk. Bij het onderschrijven van een spaar- of beleggingsverzekering wordt steeds een begunstigde opgegeven ingeval de verzekerde zou overlijden. U kunt het goede doel dat u verkiest als begunstigde opnemen in de polis.

Enkele bedenkingen:

 • Het goede doel zal wel degelijk successierechten moeten betalen op het uitgekeerde overlijdenskapitaal. In bepaalde gevallen worden de successierechten wel verlaagd voor vzw’s.
 • U kunt meerdere begunstigden opgeven, bijvoorbeeld uw kinderen en een goed doel.
 • Het is niet mogelijk om uw reservataire erfgenamen (huwelijkspartner en kinderen) te onterven. Met andere woorden, u kunt niet heel uw nalatenschap wegschenken aan een goed doel.
 • Kiest u voor een goed doel als begunstigde in uw contract, dan bestaat de kans dat bepaalde fiscale voordeel vervallen.

Bij het overlijden van de verzekerde wordt het overlijdenskapitaal in de polis uitgekeerd aan de begunstigde(n). Dit gebeurt ook in geval van zelfdoding, tenzij deze plaatsvindt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van de polis. De omstandigheden van de zelfdoding zijn in dit kader niet relevant.

In het kader van successieplanning en vermogensoverdracht is een spaar- of beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers een interessant vehikel. Waarom precies?

Bij een levensverzekering met twee verzekeringnemers gaan, als de eerste van de twee verzekeringnemers overlijdt, alle rechten inzake de polis over op de tweede verzekeringnemer. Pas als die langstlevende verzekeringnemer ook overleden is, krijgen de begunstigden in het contract het kapitaal.

Een spaar- of beleggingsverzekering met twee verzekeringnemers biedt enkele aanzienlijke voordelen:

 • De langstlevende verzekeringnemer geniet meer zekerheid.
  • Bij een verzekering met één verzekeringsnemer zouden de kinderen een deel erven ingeval de verzekeringnemer overlijdt, nu behoudt de langstlevende verzekeringnemer alle rechten op het contract.
  • Om de polis aan te passen op een moment dat beide verzekeringsnemers nog in leven zijn, zijn de handtekeningen van allebei verplicht.
 • De langstlevende verzekeringnemer kan na het overlijden van de andere verzekeringsnemer gewoon de spaar/belegging voortzetten, zonder extra kosten.
 • Het is een interessante constructie om een gedeelte van het vermogen op een fiscaalvriendelijke manier over te dragen, zeker bij complexere gezinssituaties (zoals nieuw samengestelde gezinnen).

Uiteraard. U kunt daarbij kiezen tussen een spaarverzekering in tak 21 of tak 23.

 • In tak 21 kunt u opteren voor Self Life Dynamico Junior. U geniet kapitaalsgarantie en een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeelname. 100% veilig dus. Instappen kan al vanaf € 37,5 per maand.
 • In tak 23 hangt uw rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. In functie van uw beleggingsprofiel stelt uw makelaar u enkele fondsen voor.

Zowel in tak 21 als in tak 23 kunt u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een extra overlijdensdekking.

U kiest vrij de begunstigden bij leven en bij overlijden.

Op deze manier geeft u uw (klein)kinderen een financieel duwtje in de rug. Ook in het kader van successieplanning en een fiscaalvriendelijke vermogensoverdracht bieden spaarverzekeringen heel wat troeven.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en een Individuele Pensioentoezegging (IPT) zijn twee pensioenspaarverzekeringen voor zelfstandigen. We zetten de kenmerken van beide oplossingen even naast elkaar.

VAPZ

 • De premies voor een VAPZ worden meestal betaald door de zelfstandige zelf, niet door zijn vennootschap (al kan dat wel).
 • Als u een VAPZ afsluit, dan betaalt u minder belastingen én minder sociale bijdragen.
 • U kunt kiezen tussen een gewoon of een sociaal VAPZ:
  • Bij een gewoon VAPZ bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op.
  • Bij een sociaal VAPZ geniet u aanvullend waarborgen, zoals een overlijdensdekking of een waarborg Arbeidsongeschiktheid.
 • De maximale premie die u mag storten, hangt af van uw belastbaar inkomen. Er wordt een verschil gemaakt naargelang u kiest voor een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ:
  • Voor een gewoon VAPZ mag u maximaal 8,17% van uw netto belastbaar inkomen storten, met een absoluut maximum van 3.965,77 euro (bedrag voor 2024).
  • Voor een sociaal VAPZ is dit respectievelijk 9,40% van uw netto belastbaar inkomen, met als absoluut plafond 4.562,82 euro (bedrag voor 2024).

IPT

 • Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan enkel afgesloten worden door een vennootschap, met uzelf als ondernemer (bedrijfsleider) als begunstigde.
 • De vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost (als de 80%-regel vervuld is).
 • Ook als de vennootschap failliet zou gaan, blijft het opgebouwde kapitaal beschermd tegen schuldeisers.
 • Een storting in een IPT levert u op het einde van de rit netto veel meer op dan een verhoging van uw loon.

Over mijn huidige contract

Neen, dat is niet het geval. Als u niet langer premies wenst te betalen voor uw tak 23-levensverzekering, dan kunt u daarmee stoppen.

U hebt dan twee mogelijkheden:

 • U stopt met premies storten in uw huidige polis. Het contract blijft gewoon bestaan tot u uw belegd kapitaal opvraagt.
 • U vraagt aan de verzekeraar om meteen het bijeengespaarde kapitaal uit te keren. De kans bestaat dat er in dit geval uitstapkosten aangerekend worden.

Uw makelaar kan u advies op maat geven met betrekking tot uw beleggingsverzekeringen. Praat er zeker met hem over als u wil stoppen met premies storten in uw contract

De dynamische stop loss is een financiële optie die u kunt onderschrijven bij een tak 23-verzekering. De optie beschermt u bij een (sterke) daling van de netto inventariswaarde van een fonds. Als die netto inventariswaarde onder een vooraf bepaalde beschermingsdrempel (uitgedrukt in een procentuele daling van 10 tot 30%) daalt, dan wordt het resterende tegoed automatisch naar een beschermingsfonds getransfereerd. De beschermingsdrempel wordt elke dag herberekend op basis van de netto inventariswaarde en wordt enkel aangepast als de beschermingsdrempel groter is dan de vorige.

Voorbeeld
U sluit een tak 23-verzekering af en onderschrijft een dynamische stop loss met een beschermingspercentage van 10%. De beschermingsdrempel komt dus overeen met 90% van de maximale netto inventariswaarde. Het fonds waarin u belegd hebt, doet het minder goed en na een aantal maanden bereikt de netto inventariswaarde de beschermingsdrempel. Op dat moment wordt het saldo overgeplaatst naar het beschermingsfonds. Zo bent u beschermd tegen verdere dalingen van het fonds waarin u belegde.

Bij de financiële optie 'gespreide investering' (ook wel dripfeed genoemd), stort u een bepaald bedrag in een beschermingsfonds. Vervolgens worden gedurende een bepaalde periode maandelijks premies getransfereerd van dat beschermingsfonds naar één of meer basisfondsen.

De optie ‘gespreide investering’ is interessant omdat ze u toelaat om gespreid in te stappen. Het moeilijkste aan beleggen is immers weten wanneer u best in- en uitstapt. Niemand heeft een glazen bol. Via de dripfeed-optie hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Door systematisch in te stappen (elke maand opnieuw), beperkt u uw financieel risico. U kiest zelf hoe lang de gespreide investering loopt (van 1 tot 24 maanden).

Jazeker. U kunt te allen tijde de samenstelling van uw beleggingsverzekering aanpassen. We noemen zo’n aanpassing ook wel een arbitrage. Wel, eenmaal per jaar is zo’n arbitrage gratis. Voor de bijkomende arbitrages in hetzelfde jaar wordt een kost aangerekend van 0,5% van het bedrag dat u van het ene fonds naar het andere transfereert, met een maximum van € 100.

U kunt de koersen van alle fondsen die Athora aanbiedt continu volgen via onze website. U vindt in de tabel niet enkel de actuele netto inventariswaarde, maar ook de rendementen van het lopende jaar, vorig jaar, op drie jaar en op vijf jaar.

Door op de naam van het fonds te klikken, krijgt u toegang tot een extra informatiefiche met heel wat documentatie over het betrokken fonds.

U kunt eveneens op de website een lijstje maken met uw fondsen. Dit kan heel eenvoudig door onderaan de fondsentabel op ‘nieuwe portefeuille’ te klikken en de fondsen aan te duiden die u wenst op te nemen in het lijstje. U kunt dit lijstje een naam geven. Wenst u uw persoonlijke portefeuilles te consulteren? Druk dan boven de tabel op ‘lijst van de portefeuilles’.

Jazeker. U kunt via de website van uw makelaar uw spaar- en beleggingsverzekeringen raadplegen via de MyBroker-toepassing. De tool is bijzonder gebruiksvriendelijk en in enkele muisklikken krijgt u een compleet overzicht van uw verzekeringen. Deze uiterst veilige tool kan trouwens gebruikt worden op smartphone, tablet en pc. Athora Belgium mocht hiervoor in 2019 de Decavi-levensverzekeringstrofee in ontvangst nemen.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw makelaar. Hij zal u het meest geschikte product aanbieden volgens uw beleggersprofiel.

Neem contact op met uw makelaar zodat hij het nodige kan doen.

In het kader van uw vraag om een gedeeltelijke of volledige afkoop, zult u de volgende documenten ontvangen:

 • Aanvraagformulier, verplicht te dateren en te ondertekenen door de verzekeringnemer(s) en, indien van toepassing, door de aanvaardende begunstigde - Leesbare kopie recto/verso van de geldige identiteitskaart van de eerste begunstigde
 • Leesbare kopie recto/verso van de geldige identiteitskaart van de tweede begunstigde
 • Leesbare kopie recto/verso van de geldige identiteitskaart van de eerste aanvaardende begunstigde
 • Leesbare kopie recto/verso van de geldige identiteitskaart van de tweede aanvaardende begunstigde
 • Bewijs van afstand van de aanvaardende begunstigde - Bewijs van domicilie van de eerste begunstigde
 • Bewijs van domicilie van de tweede begunstigde - Kopie van het/de certifica(a)t(en) van ‘loss of nationality’
 • Bewijs van gunstige taxatie - Leesbare kopie recto/verso van de bankkaart gelinkt aan de bankrekening

De originele polis is niet verplicht. Hoe dan ook mag u deze aan ons bezorgen als u deze nog in bezit heeft.

Neem contact op met uw makelaar zodat hij uw gegevens kan aanpassen.

Om het risico op fraude te verkleinen, hebben we deze info nodig, zodat we zeker zijn dat we aan de juiste persoon uitbetalen.

Stuur een e-mail met daarin uw contractnummer tussen $ naar servicedesk.be@athora.com, waarin u uitlegt dat uw bank weigert om een attest identificatie rekening te versturen.

Als wij over alle documenten beschikken, moet u rekenen op 3 à 4 dagen verwerkingstijd.

U ontvangt via de post een kwitantie. Die moet u invullen en terugsturen naar Athora Belgium. Check even bij uw makelaar of u over het juiste adres beschikt.