Het VAPZ Selflife Protection & Pension van Athora

 

assurance-vie-Self-Life-Dynamico-Epargne-Pension-long-terme

Het VAPZ Selflife Protection & Pension is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is het VAPZ Selflife Protection & Pension?

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) Selflife Protection & Pension is een spaaroplossing met kapitaalsgarantie. Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) Selflife Protection & Pension is een spaaroplossing met een gewaarborgde jaarlijkse rentevoet en mogelijk een extra winstdeling. De storting van uw premies maakt het mogelijk om voor uw pensioen te sparen en tegelijkertijd fiscaal voordeel in uw personenbelasting én een vermindering van uw sociale bijdragen te genieten. Het kapitaal bij leven wordt uitbetaald vanaf het ogenblik dat u met wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. U kunt eveneens uw contract afkopen vanaf het ogenblik dat uw wettelijk (vervroegd) pensioen van start kan gaan.

Waarom sparen met Selflife Protection & Pension?

1. Sparen in veiligheid

Selflife Protection & Pension staat garant voor de veiligheid van uw spaargeld. U bent zeker dat u op het einde uw spaartegoed recupereert (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Met Selflife Protection & Pension kunt u op beide oren slapen. U bent ook zeker van een gewaarborgde rentvoet, die vandaag 0,01% op jaarbasis bedraagt. Deze rentevoet is van toepassing zodra de premie op de rekening van Athora Belgium wordt gestort en blijft gewaarborgd tot het einde van het contract. Bovenop deze garantie kan een winstdeling worden toegevoegd.

2. Fiscaal en sociaal voordeel

De premies die u voor het pensioenluik van uw Selflife Protection & Pension-plan stort, zijn vrijgesteld van de taks op verzekeringspremies en zijn aftrekbaar binnen de beperkingen van het wettelijk maximum. Uw stortingen worden eveneens in mindering gebracht van uw verplichte sociale bijdragen. Het pensioenkapitaal dat u op het einde ontvangt, is onderworpen aan een voordelige belasting (systeem van de omzetting in fictieve rente). Voor meer informatie hierover vragen wij u contact op te nemen met uw tussenpersoon.

3. Bescherm uzelf en uw naasten

Met Selflife Protection & Pension kunt u ook extra waarborgen onderschrijven. Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid binnen de dekking die u hebt gekozen. Mocht u om gezondheidsredenen uw vaste beroepskosten niet kunnen betalen, dan neemt Athora Belgium deze voor haar rekening gedurende een periode van maximaal 2 jaar tegen een bedrag dat u vooraf hebt bepaald.

Wat zijn de kernmerken van Selflife Protection & Pension?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand zonder vaste overlijdensdekking en zonder aanvullende waarborgen.

2. Rendement

  • Gewaarborgde intresvoet op de gestorte premies : 0,01%.
  • Er kan ieder jaar een eventuele winstdeling worden toegekend als de uitgevoerde stortingen voor dat jaar ≥ zijn aan 450 € of als het samengestelde spaarbedrag op 31 december ≥ is aan 12.500€.

3. Fiscaliteit

  • Geen premietaks
  • U kunt de premies aftrekken als beroepskost (tegen de marginale aanslagvoet).
  • U verlaagt zo uw inkomen en betaalt daardoor minder sociale bijdragen.
  • De premie mag maximaal 8,17% van uw netto gerevaloriseerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden bedragen, met een plafond op jaarbasis (dat € 3.256,87 bedraagt in 2019).
  • De belasting van het pensioenkapitaal gebeurt op basis van de fictieve rente: u (of de in het contract aangeduide begunstigden in geval van een overlijden) moet een percentage van het kapitaal (niet de eventuele winstdeelnames) opnemen in uw aangifte gedurende 10 of 13 jaar in functie van uw leeftijd op het moment van de stortingen. Het conversiepercentage hangt ook af van uw leeftijd op dat moment.
  • Slechts 80% van het kapitaal wordt in rekening gebracht voor de conversie (en zal dus belast worden) als het kapitaal uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd (op dit moment 65 jaar) en op voorwaarde dat u tot die tijd actief gebleven bent. Idem dito als het kapitaal uitbetaald wordt wanneer u voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan.
  • Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + eventuele winstdeelnames in tak 21)
  • Riziv-bijdrage van 3,55% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + de eventuele winstdeelnames in tak 21), behalve als de uitkering volgt op een overlijden en gebeurt ten gunste van de overlevende echtgeno(o)t(e).

4. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Selflife Protection & Pension-contracten.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Algemene Voorwaarden

Gedetailleerd infofiche

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Site internet : www.ombudsman.as/nl