De levensverzekering Self Life Dynamico Junior van Athora

 

assurance-vie

De spaarverzekering Self Life Dynamico Junior is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is Self Life Dynamico Junior?

De levensverzekering Self Life Dynamico Junior is een spaarformule op lange termijn voor uw (klein)kinderen die voorrang geeft aan het behoud van uw spaargeld. Deze oplossing biedt u een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en een mogelijke bijkomende bonus (winstdeelname).

Waarom sparen met Self Life Dynamico Junior ?

1. Sparen in veiligheid

De formule Self Life Dynamico Junior garandeert u zekerheid voor uw spaargeld. U bent er ook zeker van dat u uw spaargeld op de vervaldag kunt recupereren (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Met Self Life Dynamico Junior kunt u op beide oren slapen en uw (klein)kinderen een reserve bieden die hen vleugels geeft om nog verder te gaan.

U geniet een gewaarborgde intrestvoet van 0,01 % op jaarlijkse basis. Deze intrestvoet kan eventueel aangevuld worden met een bijkomende bonus op het einde van het jaar onder de vorm van winstdeelnames. Deze zijn niet gegarandeerd en kunnen van jaar tot jaar verschillen.

2. Meer dan financiële steun

De juiste steun op het juiste moment is meer dan louter financiële steun. Ook daar denken wij bij Athora Belgium aan!

  • Bij overlijden of bij totale invaliditeit blijven we de premies doorbetalen. Uw lieveling zal te allen tijde de financiële steun krijgen die voorzien was.
  • Een aanvullend kapitaal kan bij overlijden door een ongeval of volledige invaliditeit door ongeval uitgekeerd worden.
  • Op een sleutelmoment in het leven van uw oogappel (start hogere studies, huwelijk, ...) kunt u een voorschot op het gespaarde bedrag opvragen.

Wat zijn de kenmerken van Self Life Dynamico Junior?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar). Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar.

2. Duur van het contract

U kiest vrij de duur van het contract, met een minimum van 5 jaar. Het Self Life Dynamico Junior-contract eindigt in geval van afkoop van het contract of overlijden van de verzekerde.

3. Rendement

  • De gewaarborgde intrestvoet van Self Life Dynamico Junior bedraagt 0,01 % op de uitgevoerde stortingen.
  • Een eventuele winstdeelname kan toegekend worden als de stortingen uitgevoerd tijdens het jaar minstens gelijk zijn aan € 450 of als het op 31 december van dat jaar opgebouwde spaartegoed minstens € 12.500 bedraagt.

4. Instapkosten

De instapkosten hangen af van de spaarinspanning en variëren tussen 1 en 5%.

5. Uitstapkosten

De uitstapkosten bij volledige of niet-geplande gedeeltelijke afkoop zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). Vanaf het 6e jaar en tot de 60ste verjaardag van de verzekerde bedragen ze 1% van de reserve. In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

6. Fiscaliteit

  • Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
  • De gestorte premies leveren geen fiscaal voordeel op.
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de inkomsten van uw spaarinspanning (tenzij bij afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract).

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Self Life Dynamico Junior-contracten.

Documenten:

Essentiële Informatiedocument van Self Life Dynamico Junior

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Hoe deze verzekering afsluiten ?

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Site internet : www.ombudsman.as/nl