Gedragscode en bescherming van de consument

Gedragscode

De Gedragscode van Athora Belgium werd in februari 2023 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers van Athora Belgium, ook de leden van toezichthoudende en managementorganen. Verder verwacht Athora Belgium van derde partijen (consultants, leveranciers, agenten enz.) die namens de Maatschappij handelen, dat zij zich schikken naar de principes die deze Code vooropstelt.

De Gedragscode bepaalt minimumstandaarden van gedrag die moeten worden nagekomen, en schrijft ook specifieke gedragsregels voor met betrekking tot de volgende vraagstukken: bevordering van diversiteit en integratie, bescherming van activa en bedrijfsgegevens, belangenconflicten, bestrijding van omkoperij en corruptie, omgaan met financiële informatie en voorkennis, bestrijding van witwaspraktijken en van financiering van terrorisme, en internationale sancties.

Rapporteerkwesties, onbehoorlijk gedrag

Wie te goeder trouw bepaalde praktijken of gedragingen als ongepast beoordeelt, of als strijdig met de wet, de Gedragscode, de Regels van de Groep of ander intern beleid (bv. discriminatie, pesterijen, intimidatie, stalking, corruptie, omkoperij enz.), kan dit rapporteren via lokale kanalen of via de Hoofdzetel van Athora Group. Om sneller een antwoord te krijgen, raden we aan eerst de lokale kanalen aan te spreken.

U kunt dit rapporteren via:

Lokale kanalen

e-mail: compliance.be@athora.com

met de post: Athora Belgium NV – Compliance Departement / Gedragscode – Marsveldstraat 23 – 1050 Brussel

Hoofdzetel van de Groep

Via e-mail: compliance@athora.com

Via Expolink Whistleblowing Hotline (24/24, 7/7):

- Telefonisch: 0800 71025

- via e-mail: athora@expolink.co.uk

- met een webform via de link of via de applicatie: SpeakingUp™ app (Access Code: Athora)

Rapporten moeten voldoende gedetailleerd zijn in de beschrijving van de omstandigheden van de aangevoerde inbreuk. Klachten zonder voldoende details kunnen niet onderzocht worden.

Rapporten evenals gegevens van zowel de aanklagers als de betrokken individuen zullen vertrouwelijk behandeld en in opperste discretie afgehandeld worden, in overeenstemming met de geldende privacyregels.

De Maatschappij verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegenover eenieder die te goeder trouw rapporteert, en dit ongeacht wie in het rapport wordt aangeklaagd.

Gelieve te noteren dat deze kanalen niet moeten worden gebruikt voor bezorgdheden van klanten over producten of diensten die de ondernemingen van de Groep leveren. Deze meldingen moeten worden doorgesproken met de gepaste, specifieke kanalen, volgens de bepalingen in de relevante contractuele documentatie, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Gedragscode

Bescherming van de consument

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels van europees recht die bijdragen tot de harmonisering van de reglementering voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten, en anderzijds een betere bescherming van de consument.

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Vergoedingsbeleid bij de distributie van verzekeringen

De aanvaarding en de tarifering van de individuele levensverzekering

Matrix verzekeringproducten leven particulieren

Beleid inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's

Athora Belgium kwalificeert als een “financiële marktdeelnemer” in de zin van Verordening EU 2019/2088 van 27 november 2019 van het Europees Parlement en de Raad betreffende duurzaamheidsverslaggeving in de financiële dienstensector (“SFDR”). In die hoedanigheid is Athora Belgium verplicht om op haar website een verklaring te publiceren over haar beleid inzake het al dan niet in acht nemen van de risico’s op het vlak van duurzaamheid. De verklaring ‘Duurzaamheidsrisico’s’ vindt u in de bibliotheekrubriek.