De levensverzekering Fortune by Athora

 

assurance-vie

Fortune by Athora is een Tak 23-levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen en aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Fortune by Athora?

Fortune by Athora is een Tak 23-beleggingsverzekering. Met deze beleggingsformule op lange termijn kunt u investeren in verschillende fondsen, waarvan de performance afhangt van de activa waarin ze beleggen, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. U diversifieert uw beleggingsverzekering best in functie van uw beleggersprofiel. Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Fortune by Athora geen gewaarborgd kapitaal.

Bij het onderschrijven van een Fortune by Athora-contract kunt u gratis financiële opties toevoegen om de risico’s van uw belegging te beperken. De details van deze financiële opties staan beschreven onder het luik Risicobeheer.

Wenst u meer te weten over de beleggingsdoelstellingen van onze Tak 23-beleggingsfondsen, hun Samenvattende Risico Indicator en de experten die de fondsen beheren? Raadpleeg dan zeker onze brochure De beleggingsverzekeringen van Athora Belgium.

Waarom in Fortune by Athora beleggen?

1. Om in potentieel performante beleggingsfondsen te investeren

Fortune by Athora is een beleggingsformule op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd die u samen met uw makelaar selecteert volgens uw beleggersprofiel en de risico's die u bereid bent te nemen. U hebt de keuze tussen ‘pure’ fondsen, die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen, en ‘gemengde’ fondsen, die op basis van verschillende profielen zelf een combinatie van activaklassen voorstellen.

2. Mogelijkheid om een contract af te sluiten met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden

U kunt een beleggingsverzekering afsluiten met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. In geval van overlijden van één van de twee verzekeringsnemers blijft het contract verder lopen en wordt dit eigendom van de andere verzekeringsnemer. Wil u meer weten over deze constructie, bekijk dan zeker dit document.

3. Bescherm uw geliefden

U kunt verschillende overlijdensdekkingen onderschrijven om zeker te zijn dat uw naasten niet in de kou blijven staan in geval van een overlijden. Een beleggingsverzekering met twee verzekerden kan mogelijk een oplossing bieden. U leest er hier meer over.

Wat zijn de kenmerken van dit product?

1. Premies

Het bedrag van de eerste storting bedraagt minstens € 10.000. Bijkomende stortingen zijn mogelijk vanaf € 1.000.

2. Duur van het contract

Het contract heeft geen einddatum. Het Fortune by Athora-contract eindigt in geval van overlijden van de verzekerde of van volledige afkoop.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Veiligheid

Om extra veiligheid in te bouwen, kunt u de financiële opties activeren. De details over deze financiële opties vindt u terug onder het luik Risicobeheer.

5. Fiscaliteit

Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
U betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarden van uw belegging.
Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de geldende wetgeving en is gebaseerd op de individuele situatie van elke verzekeringsnemer. Aanpassingen zijn altijd mogelijk.

6. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van het (de) gekozen fonds(en). Deze kosten worden rechtstreeks ingehouden bij de dagelijkse valorisatie van elk fonds.

7. Instapkosten

De instapkosten variëren tussen 0 en 3,40%.

8. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 3 eerste jaren (3% - 2% - 1%). Vanaf het 4e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd.
In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

9. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 0,50% van het overgeschreven bedrag, met een maximum van € 100.

10. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Fortune by Athora-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Essentiële Informatiedocument van Fortune by Athora

Beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen

Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario’s

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar is uw beste raadgever. Samen kunt u de fondsen bepalen die het best beantwoorden aan uw beleggingsprofiel en zo de risico’s van uw belegging minimaliseren.

Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as/nl