Bent u graag voorzichtig en wenst u zekerheid als u spaart? Kies dan voor een tak 21-verzekering.

 

Wat is een tak 21-verzekering en waarom is dit mogelijk interessant ?

Branche 21 - Tak 21

Een spaarverzekering is andere term voor een verzekeringsproduct van het type tak 21. Als u op zoek bent naar een spaarproduct dat u meer zekerheid biedt, dan is een tak 21-verzekering een goed alternatief. Bij dit spaarproduct geeft elke storting recht op een gewaarborgde intrestvoet (de intrestvoet die op het moment van de storting van toepassing is) en eventueel ook een winstdeelname. U kunt dit producttype onderschrijven als u wil sparen op middellange of lange termijn, bijvoorbeeld in het kader van uw pensioen.

 

Wat wordt verstaan onder een winstdeelname ?

Het rendement van een levensverzekering kan verhoogd worden via een eventuele winstdeelname, die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Het recht op een winstdeelname hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar en is dus niet gegarandeerd. Het bedrag van de winstdeelname kan dus ook elk jaar verschillen.

De winstdeelname wordt niet meteen uitgekeerd, maar wordt toegevoegd aan de bestaande reserve of aan het kapitaal van de polis. De winstdeelname is verder vrijgesteld van belasting.

Tot wie richten tak 21-spaarverzekeringen zich ?

Een tak 21-verzekering is de oplossing voor voorzichtige beleggers. Die hoeven geen kennis te hebben van financiële producten en wensen te genieten van een gewaarborgde intrestvoet op hun spaargeld. Herkent u zich hierin, dan is een tak 21-verzekering een goede oplossing voor u.

 

Wat zijn de risico’s bij tak 21 ?

Tak 21 houdt minder risico’s in dan tak 23, al zijn er niettemin enkele risico’s:

  • In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij zou u mogelijk niet het volledige bedrag van de geïnvesteerde sommen kunnen recupereren. Weliswaar is een tak 21-contract beschermd tot € 100.000 per verzekeringsnemer voor het geheel van de opgebouwde reserves. Bovendien is de verzekeraar verplicht om de tegoeden gelinkt aan tak 21 afzonderlijk te beheren van de andere activa van de maatschappij. U beschikt dan ook over een bevoorrechte schuldvordering op dit afzonderlijke vermogen.

 

Mogelijkheid om een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking toe te voegen

U kunt kiezen voor verschillende overlijdensdekkingen om zeker te zijn dat uw naasten niet in de problemen komen als u zou overlijden. Verder kunt u ook financiële zorgen vermijden naar aanleiding van een ongeval of arbeidsongeschiktheid, door te voorzien in de uitkering van een bijkomend kapitaal of door de voorziene stortingen in dat geval te laten overnemen door de verzekeraar.

 

Oplossingen inzake financiële planning

Een spaarverzekering kan ook ingezet worden als alternatief voor een testament. U kiest vrij één of meerdere begunstigden (met respect voor de reservataire erfgenamen) en er bestaan meerdere oplossingen op het vlak van financiële planning.

Athora Belgium is één van de weinige verzekeraars in België die u de kans geeft om een levensverzekeringscontract te onderschrijven met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. Dat kan gaan om twee leden van hetzelfde gezin, zoals gehuwden, vader en zijn kind, twee wettelijk samenwonenden,...

Bij het overlijden van één van de verzekeringsnemers worden de rechten van de overledene automatisch overgedragen op de overlevende verzekeringsnemer en loopt het contract gewoon verder. In bepaalde specifieke gevallen kan deze structuur toelaten om een geoptimaliseerde financiële planning op te zetten (we raden u, gelet op de toenemende complexiteit van de fiscaliteit inzake successie, sterk aan om u op dit vlak te laten begeleiden door een specialist in dit domein, met het oog op elke fiscale optimalisatie via een levensverzekeringscontract).

 

Welk bedrag sparen ?

U beslist! Naargelang uw wensen, de duurtijd en het doel van uw spaarinspanning. Athora Belgium stelt u verschillende formules voor:

  • Met regelmatige premies vanaf € 37,50/maand
  • Met een eenmalige premie vanaf € 10.000

 

Kosten en fiscaal regime van tak 21

Als u een spaarverzekering onderschrijft, betaalt u kosten (instap- en uitstapkosten). De premie is bovendien onderworpen aan een tak van 2%.

Wat is die taks van 2% ?

De verzekeraar dient bij elke premie die in het contract gestort wordt, een taks op de verzekeringsverrichtingen af te houden en deze door te storten naar de fiscale administratie. De taks bedraagt 2% voor de verzekeringsverrichtingen in Leven.

Een voorbeeld: u stort € 10.000 in een spaarverzekering. De fiscus past een premietaks toe van 2% (wat neerkomt op € 200), zodat € 9.800 in uw contract gestort zal worden (zonder rekening te houden met andere kosten) en € 200 aan de fiscus.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd als u uw spaargeld onaangeroerd laat gedurende 8 jaar en 1 dag of als u een overlijdensdekking van 130% van het geïnvesteerd bedrag onderschrijft. Als u het kapitaal van uw tak 21-verzekering afkoopt (of een gedeelte ervan) binnen de eerste 8 jaar, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten.

 

Wil u meer weten over onze verschillende formules voor spaarverzekeringen, ga dan naar de pagina Sparen.

 

Weet ook dat Athora Belgium een spaarverzekering aanbiedt in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen. In die gevallen geniet u een belastingvoordeel. Klik hier om er meer over te ontdekken.

Neem contact op met uw makelaar. Samen met u bepaalt hij uw beleggingsprofiel. Hij zal u vervolgens spaarverzekeringen voorstellen die het best met dit profiel overeenstemmen.