De levensverzekering Self Life Dynamico van Athora

 

assurance-épargne-Self-Life-Dynamico

De spaarverzekering Self Life Dynamico is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Self Life Dynamico?

De levensverzekering Self Life Dynamico is een spaarformule op lange termijn die voorrang geeft aan het behoud van uw spaargeld. Deze oplossing biedt u een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en een mogelijke bijkomende bonus (winstdeelname).

Waarom sparen met Self Life Dynamico ?

1. Sparen in veiligheid

De formule Self Life Dynamico garandeert u zekerheid voor uw spaargeld. U bent er ook zeker van dat u uw spaargeld op de vervaldag kunt recupereren (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Self Life Dynamico laat u dus toe om op uw beide oren te slapen.

U geniet een gewaarborgde intrestvoet van 0,01 % op jaarlijkse basis. Deze intrestvoet kan eventueel aangevuld worden met een bijkomende bonus op het einde van het jaar onder de vorm van winstdeelnames. Deze zijn niet gegarandeerd en kunnen van jaar tot jaar verschillen.

2. Bescherming voor uw naasten

U kunt kiezen voor verschillende overlijdensdekkingen om er zker van te zijn dat uw naasten in geval van een overlijden niet in de kou blijven staan. U kunt uzelf teven financiële zorgen besparen bij een ongeval of invaliditeit, door ervoor te zorgen dat u een bijkomend kapitaal ontvangt of doordat de verzekeraar de premies verder blijft storten.

3. Keuze voor een contract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden

Waarom is dit een interessante optie?
  • U kunt vrij de twee verzekeringsnemers en verzekerden kiezen. Het kan gaan om uw partner en uzelf, maar ook om een (klein)kind en uzelf.
  • Het contract eindigt niet als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, maar gaat dan automatisch over naar de andere verzekeringsnemer met alle bijhorende rechten.
  • Een bijkomende zekerheid is voorzien in de zin dat een opvraging enkel mogelijkheid is mits het akkoord van beide verzekeringsnemers.
  • Het gaat om een ideale oplossing voor successieplanning, vooral bij complexe gezinssituaties (zoals nieuw samengestelde gezinnen).

Wenst u meer weten? Bekijk dan zeker dit document.

Wat zijn de kenmerken van Self Life Dynamico?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar). Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar.

2. Duur van het contract

U kiest vrij de duur van het contract, met een minimum van 5 jaar. Het Self Life Dynamico-contract eindigt bij de afkoop van het contract of het overlijden van de verzekerde of de 2de verzekerde als het een contract met twee verzekerden betreft.

3. Rendement

  • De gewaarborgde intrestvoet van Self Life Dynamico bedraagt 0,01 % op de uitgevoerde stortingen.
  • Een eventuele winstdeelname kan toegekend worden als de stortingen uitgevoerd tijdens het jaar minstens gelijk zijn aan € 450 of als het op 31 december van dat jaar opgebouwde spaartegoed minstens € 12.500 bedraagt.

4. Instapkosten

De instapkosten hangen af van de spaarinspanning en variëren tussen 1 en 5%.

5. Uitstapkosten

De uitstapkosten bij volledige of niet-geplande gedeeltelijke afkoop zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). Vanaf het 6e jaar en tot de 60ste verjaardag van de verzekerde bedragen ze 1% van de reserve. In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

6. Fiscaliteit

  • Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
  • De gestorte premies leveren geen fiscaal voordeel op.
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de inkomsten van uw spaarinspanning (tenzij bij afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract).

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Self Life Dynamico-contracten.

Documenten:

Essentiële Informatiedocument van Self Life Dynamico

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Hoe deze verzekering afsluiten ?

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl