Self Life Dynamico Pensioensparen van Athora

 

assurance epargne Self Life Dynamico

De verzekering Self Life Dynamico Pensioensparen is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is Self Life Dynamico Pensioensparen?

De levensverzekering Self Life Dynamico Pensioensparen is een spaarformule op lange termijn die voorrang geeft aan het behoud van uw spaargeld. Deze oplossing biedt u een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en een mogelijke bijkomende bonus (winstdeelname). Uw premies zijn bovendien fiscaal aftrekbaar, de overheid betaalt u dus 25 of 30% van uw investering terug.

Waarom sparen met Self Life Dynamico Pensioensparen?

1. Sparen in veiligheid

De formule Self Life Dynamico Pensioensparen garandeert u zekerheid voor uw spaargeld. Ze is niet beursgenoteerd en dus niet onderhevig aan waardeschommelingen. U bent er ook zeker van dat u uw spaargeld op de vervaldag kunt recupereren (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Self Life Dynamico Pensioensparen laat u dus toe om op uw beide oren te slapen.

2. Sparen met het oog op een mooi rendement

U geniet een gewaarborgde intrestvoet en ook eventuele bijkomende winstdeelnames zijn mogelijk. De verzekeraar heeft echter noch de wettelijke, noch de contractuele verplichting om in winstdeelname te voorzien. De toekenning van een winstdeelname in het kader van een individueel contract is afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen.

3. Fiscaal voordeel

 • Als u in 2024 tot € 1.020 stort, dan geniet u een fiscaal voordeel van 30%.
 • Stort u meer dan € 1.020, met een absoluut maximum van € 1.310, dan bedraagt het fiscale voordeel 25%.

Hoe pakt u dit aan ? Contacteer uw makelaar voor meer informatie over dit onderwerp en om het benodigde formulier in te vullen en te ondertekenen inzake het 2de plafond pensioensparen.

Opgelet: dit formulier moet in ons bezit zijn vóór de betaling van de premies en is enkel geldig voor het huidige jaar.

4. Bescherming van u en uw naasten

U kunt kiezen voor verschillende overlijdensdekkingen om er zeker van te zijn dat uw naasten in geval van een overlijden niet in de kou blijven staan. U kunt uzelf tevens financiële zorgen besparen bij een ongeval of invaliditeit, door ervoor te zorgen dat u een bijkomend kapitaal ontvangt of doordat de verzekeraar de premies verder blijft storten.

Wat zijn de kenmerken van Self Life Dynamico Pensioensparen?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar). Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar.

2. Duur van het contract

De duur van het contract Self Life Dynamico Pensioensparen is vrij, maar moet minstens 5 jaar bedragen. Het contract eindigt bij een totale afkoop of bij het overlijden van de verzekerde.

3. Rendement

 • De gewaarborgde intrestvoet van Self Life Dynamico Pensioensparen bedraagt 0,01 % op de uitgevoerde stortingen.
 • Een eventuele winstdeelname kan toegekend worden als de stortingen uitgevoerd tijdens het jaar minstens gelijk zijn aan € 450 of als het op 31 december van dat jaar opgebouwde spaartegoed minstens € 12.500 bedraagt.

4. Instapkosten

De instapkosten hangen af van het opgebouwde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

5. Uitstapkosten

De uitstapkosten bij volledige of niet-geplande gedeeltelijke afkoop zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1% van de reserve). Vanaf het 6e jaar en tot de 60ste verjaardag van de verzekerde bedragen ze 1% van de reserve. In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

6. Fiscaliteit

 • Een premietaks van 2% is niet van toepassing.
 • U geniet een fiscaal voordeel op de premies:
  • in 2024 kunnen stortingen tot € 1.020 30% belastingvoordeel opleveren.
  • U kunt ook meer storten dan € 1.020, met een absoluut maximum van € 1.310. In dat geval bedraagt het fiscale voordeel 25% op alle premies die dat jaar gestort worden.
 • Op uw 60ste verjaardag (of 10de verjaardag van het contract als u 55 jaar of ouder was bij het afsluiten ervan) wordt een anticipatieve taks van 8% geheven op het spaartegoed (uitgezonderd de winstdeelnames). Deze taks is bevrijdend: u moet het kapitaal dus niet meer opnemen in uw aangifte bij de vervaldag van het contract, terwijl u toch nog belastingvoordeel geniet op de premies die u na uw 60ste stort.
 • Opgelet, in bepaalde omstandigheden kan een afkoop die plaatsvindt vóór het inhouden van de anticipatieve taks leiden tot een belasting van 33%.

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Self Life Dynamico Pensioensparen.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 21?

Kredietrisico

Indien Athora Belgium u niet de verschuldigde bedragen kan betalen, kunt u uw gehele belegging verliezen. Athora Belgium neemt deel aan het ‘Garantiefonds voor financiële diensten’ dat u in geval van faillissement van de maatschappij beschermt tot € 100.000 per verzekeringsnemer voor het geheel van de opgebouwde reserves.

Liquiditeitsrisico

Er kunnen taksen en uitstapkosten van toepassing zijn als u het kapitaal vervroegd opneemt (geheel of gedeeltelijk). Het is mogelijk dat u niet het volledige bedrag van de belegde premie ontvangt bij de afkoop of aan het einde van het contract.

Duurzaamheidsrisico

Dit risico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch-, sociaal of bestuursgebied die, als het zich voordoet, een aanzienlijk feitelijk of potentieel negatief effect zou kunnen hebben op de waarde van de belegging.

Documenten:

Financiële Infofiche van Self Life Dynamico Pensioensparen

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijlage 2 - Tak 21

Hoe deze verzekering afsluiten ?

Uw makelaar is uw beste adviseur. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl