De levensverzekering Profilife Pensioensparen van Athora

 

De spaarverzekering Serenity II by Athora

Profilife Pensioensparen is een Tak 23-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Profilife Pensioensparen?

Profilife Pensioensparen is een beleggingsverzekering van het type Tak 23. Via deze belegging op lange termijn kunt u investeren in verschillende beleggingsfondsen, waarbij de performance afhangt van het type van activa waaruit het fonds samengesteld is, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. U diversifieert uw beleggingsverzekering best in functie van uw beleggingsprofiel. Uw premies leveren u bovendien een fiscaal voordeel op van 30%.

Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Profilife Pensioensparen geen gewaarborgd kapitaal.

Waarom in Profilife Pensioensparen beleggen?

1. Om in potentieel performante beleggingsfondsen te investeren

Profilife Pensioensparen is een beleggingsformule op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd die u samen met uw makelaar selecteert volgens uw beleggersprofiel en de risico's die u bereid bent te nemen. U hebt de keuze tussen ‘pure’ fondsen, die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen, en ‘gemengde’ fondsen, die op basis van verschillende profielen zelf een combinatie van activaklassen voorstellen.

2. Om een belastingvoordeel te genieten

 • Als u in 2024 tot € 1.020 stort, dan geniet u een fiscaal voordeel van 30%.
 • Stort u meer dan € 1.020, met een absoluut maximum van € 1.310, dan bedraagt het fiscale voordeel 25%.

Hoe pakt u dit aan ? Contacteer uw makelaar voor meer informatie over dit onderwerp en om het benodigde formulier in te vullen en te ondertekenen inzake het 2de plafond pensioensparen.

Opgelet: dit formulier moet in ons bezit zijn vóór de betaling van de premies en is enkel geldig voor het huidige jaar.

3. Geleidelijke instap

Met Profilife Pensioensparen stapt u geleidelijk in beleggingsfondsen, waardoor u de moeilijke klip van ‘instappen op het juiste moment’ omzeilt. Stijgt de beurs, dan stijgt het rendement van uw spaartegoed. Daalt de beurs daarentegen, dan koopt u extra aandeelbewijzen tegen een lagere prijs. Profilife Pensioensparen is dus een oplossing om op een slimme manier te genieten van de rendementen van aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen.

4. Bescherming van u en uw naasten

Met Profilife Pensioensparen geniet u ook de voordelen van de verschillende overlijdensdekkingen, waardoor u zeker bent dat uw naasten bij een eventueel overlijden niet in de kou blijven staan. Als u dit wenst, nemen we ook uw financiële zorgen bij een ongeval of invaliditeit weg: we zorgen ervoor dat u een extra kapitaal ontvangt of storten uw geplande spaarinspanning verder.

Wat zijn de kenmerken van Profilife Pensioensparen?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar), met een minimum van € 12,50 per fonds. Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar (of in één keer het bedrag van het jaarlijkse doel als dit hoger uitvalt dan € 2.000).

2. Duur van het contract

De duur van het contract Profilife Pensioensparen is gelinkt aan het fiscale stelsel van het Pensioensparen. Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde(n), op de eindvervaldag of bij een totale afkoop.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van het (de) gekozen fonds(en). Deze kosten worden rechtstreeks ingehouden bij de dagelijkse valorisatie van elk fonds.

5. Instapkosten

De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

6. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Vanaf het 6e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd. Details over deze kosten vindt u terug in het financiële infofiche.

7. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 1% van het overgeschreven bedrag, met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 37,50 per gecrediteerd fonds.

8. Fiscaliteit

 • Een premietaks van 2% is niet van toepassing.
 • U geniet een fiscaal voordeel op de premies:
  • in 2024 kunnen stortingen tot € 1.020 30% belastingvoordeel opleveren.
  • U kunt ook meer storten dan € 1.020, met een absoluut maximum van € 1.310.

  In dat geval bedraagt het fiscale voordeel 25% op alle premies die dat jaar gestort worden.

 • Op uw 60ste verjaardag (of 10de verjaardag van het contract als u 55 jaar of ouder was bij het afsluiten ervan) wordt een anticipatieve taks van 8% geheven op het spaartegoed (uitgezonderd de winstdeelnames). Deze taks is bevrijdend: u moet het kapitaal dus niet meer opnemen in uw aangifte bij de vervaldag van het contract, terwijl u toch nog belastingvoordeel geniet op de premies die u na uw 60ste stort.
 • Opgelet, in bepaalde omstandigheden kan een afkoop die plaatsvindt vóór het inhouden van de anticipatieve taks leiden tot een belasting van 33%.

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Profilife Pensioensparen.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23 ?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten:

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Financiële infofiche Profilife Pensioensparen

Beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen

Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario’s

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijlage 2 & 3

Bijlage 4 & 5

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar is uw beste raadgever. Samen kunt u de fondsen bepalen die het best beantwoorden aan uw beleggingsprofiel en zo de risico’s van uw belegging minimaliseren.

Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl