Profilife Langetermijnsparen van Athora

 

L'assurance-vie Profilife EIP de la branche 23

Profilife Langetermijnsparen is een Tak 23-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Profilife Langetermijnsparen ?

Profilife Langetermijnsparen is een beleggingsverzekering van het type Tak 23. Via deze belegging op lange termijn kunt u investeren in verschillende beleggingsfondsen, waarbij de performance afhangt van het type van activa waaruit het fonds samengesteld is, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. U diversifieert uw beleggingsverzekering best in functie van uw beleggingsprofiel. Uw premies leveren u bovendien een fiscaal voordeel op van 30%. Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Profilife Langetermijnsparen geen gewaarborgd kapitaal.

Wenst u meer te weten over de beleggingsdoelstellingen van onze Tak 23-beleggingsfondsen, hun Samenvattende Risico Indicator en de experten die de fondsen beheren? Raadpleeg dan zeker onze brochure De beleggingsverzekeringen van Athora Belgium.

Waarom in Profilife Langetermijnsparen beleggen?

1. Om in potentieel performante beleggingsfondsen te investeren

Profilife Langetermijnsparen is een beleggingsformule op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd die u samen met uw makelaar selecteert volgens uw beleggersprofiel en de risico's die u bereid bent te nemen. U hebt de keuze tussen ‘pure’ fondsen, die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen, en ‘gemengde’ fondsen, die op basis van verschillende profielen zelf een combinatie van activaklassen voorstellen.

2. Om een belastingvoordeel te genieten

Voor het inkomstenjaar 2022 kunt u een fiscaal voordeel genieten van 30% op de gestorte premies (met een maximum van € 2.350).

3. Geleidelijke instap

Met Profilife Langetermijnsparen stapt u geleidelijk in beleggingsfondsen, waardoor u de moeilijke klip van ‘instappen op het juiste moment’ omzeilt. Stijgt de beurs, dan stijgt het rendement van uw spaartegoed. Daalt de beurs daarentegen, dan koopt u extra aandeelbewijzen tegen een lagere prijs. Profilife Langetermijnsparen is dus een oplossing om op een slimme manier te genieten van de rendementen van aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen.

4. Bescherming van u en uw naasten

Met Profilife Langetermijnsparen geniet u ook de voordelen van de verschillende overlijdensdekkingen, waardoor u zeker bent dat uw naasten bij een eventueel overlijden niet in de kou blijven staan. Als u dit wenst, nemen we ook uw financiële zorgen bij een ongeval of invaliditeit weg: we zorgen ervoor dat u een extra kapitaal ontvangt of storten uw geplande spaarinspanning verder.

Wat zijn de kenmerken van Profilife Langetermijnsparen?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar), met een minimum van € 12,50 per fonds. Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar (of in één keer het bedrag van het jaarlijkse doel als dit hoger uitvalt dan € 2.000).

2. Duur van het contract

De duur van het contract Profilife Langetermijnsparen is gelinkt aan het fiscale stelsel van het Langetermijnsparen. Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde(n), op de eindvervaldag of bij een totale afkoop.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van de gekozen fondsen. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

5. Instapkosten

De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

6. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Vanaf het 6e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd. Details over deze kosten vindt u terug in het financiële infofiche.

7. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 1% van het overgeschreven bedrag, met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 37,50 per gecrediteerd fonds.

8. Fiscaliteit

  • Een premietaks van 2% is van toepassing op elke storting.
  • U geniet 30% belastingvoordeel op de premies: in 2022 en in functie van uw persoonlijke situatie (meer bepaald van uw beroepsinkomsten) kunt u tot € 2.350 storten in uw contract.
  • Op uw 60ste verjaardag (of 10de verjaardag van het contract als u 55 jaar of ouder was bij het afsluiten ervan) wordt een anticipatieve taks geheven op het spaartegoed (uitgezonderd de winstdeelnames). Deze taks is bevrijdend: u moet het kapitaal dus niet meer opnemen in uw aangifte bij de vervaldag van het contract, terwijl u toch nog belastingvoordeel geniet op de premies die u na uw 60ste stort.

Opgelet, in bepaalde omstandigheden kan een afkoop die plaatsvindt vóór het inhouden van de anticipatieve taks leiden tot een belasting van 33%.

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Profilife Langetermijnsparen.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23 ?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Financiële infofiche Profilife Langetermijnsparen

Beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen

Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario’s

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar is uw beste raadgever. Samen kunt u de fondsen bepalen die het best beantwoorden aan uw beleggingsprofiel en zo de risico’s van uw belegging minimaliseren.

Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as/nl