De levensverzekering Profilife Junior

 

assurance-vie

De Profilife Junior-beleggingsverzekering is een Tak 23-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

 

Wat is Profilife Junior?

Profilife Junior is een Tak 23-beleggingsverzekering die u toelaat om uw spaarinspanning voor uw (klein)kinderen te laten renderen. Met deze beleggingsformule op lange termijn kunt u investeren in verschillende fondsen, waarvan de performance afhangt van de activa waarin ze beleggen, zoals aandelen, obligaties of vastgoed. U diversifieert uw beleggingsverzekering best in functie van uw beleggersprofiel. Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Profilife Junior geen gewaarborgd kapitaal.

Waarom in Profilife Junior beleggen?

1. Om in potentieel performante beleggingsfondsen te investeren

Profilife Junior is een beleggingsformule op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd die u samen met uw makelaar selecteert volgens uw beleggersprofiel en de risico's die u bereid bent te nemen. U hebt de keuze tussen ‘pure’ fondsen, die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen, en ‘gemengde’ fondsen, die op basis van verschillende profielen zelf een combinatie van activaklassen voorstellen.

2. Geleidelijke instap

Met Profilife Junior stapt u geleidelijk in beleggingsfondsen, waardoor u de moeilijke klip van ‘instappen op het juiste moment’ omzeilt. Stijgt de beurs, dan stijgt het rendement van uw spaartegoed. Daalt de beurs daarentegen, dan koopt u extra aandeelbewijzen tegen een lagere prijs. Profilife Junior is dus een oplossing om op een slimme manier te genieten van de rendementen van aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen.

3. Meer dan enkel financiële steun

Hulp krijgen op het juiste moment beperkt zich niet tot financiële steun. Daar denken we aan bij Athora Belgium.

  • We blijven uw premies storten in geval van overlijden of volledige invaliditeit, waardoor uw oogappels toch ondanks alles op de voorziene financiële steun kunnen rekenen.
  • Een aanvullend kapitaal kan uitgekeerd worden bij een overlijden of volledige invaliditeit ten gevolge van een ongeval.
  • U kunt op een sleutelmoment in het leven van de geliefden waarvoor u spaart (start hogere studies, huwelijk …) een gedeelte van het gestaarde bedrag opvragen.

Wat zijn de kernmerken van Profilife Junior?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar), met een minimum van € 12,50 per fonds. Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar (of in één keer het bedrag van het jaarlijkse doel als dit hoger uitvalt dan € 2.000).

2. Duur van het contract

De duur van een Profilife Junior-contract is vrij, maar bedraagt minstens 5 jaar. Het contract eindigt in geval van totale afkoop of in geval van overlijden van de verzekerde.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van het (de) gekozen fonds(en). Deze kosten worden rechtstreeks ingehouden bij de dagelijkse valorisatie van elk fonds.

5. Instapkosten

De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

6. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Vanaf het 6e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd. Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

7. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 1% van het overgeschreven bedrag, met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 37,50 per gecrediteerd fonds.

8. Fiscaliteit

  • Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarden van uw belegging.

Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de geldende wetgeving en is gebaseerd op de individuele situatie van elke verzekeringsnemer.

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Profilife Junior-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23 ?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten:

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Essentiële Informatiedocument van Profilife Junior

Beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen

Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario’s

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Hoe deze verzekering afsluiten ?

Uw makelaar staat steeds tot uw dienst met advies en om u de fondsen aan te bieden die het best beantwoorden aan uw verwachtingen wat beleggingen betreft en tevens de risico’s van uw belegging te minimaliseren. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail : klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis. Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl