De Profilife levensverzekering van Athora

 

L'assurance-vie Profilife d'Athora

De Profilife beleggingsverzekering is een Tak 23-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Profilife?

Profilife is een Tak 23-beleggingsverzekering.
Met deze beleggingsverzekering hebt u keuze uit verschillende fondsen, zoals aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen, om uw beleggingsverzekering in functie van uw beleggersprofiel zo goed mogelijk te diversifiëren. Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Profilife geen gewaarborgd kapitaal.

Wenst u meer te weten over de beleggingsdoelstellingen van onze Tak 23-beleggingsfondsen, hun Samenvattende Risico Indicator en de experten die de fondsen beheren? Raadpleeg dan zeker onze brochure De beleggingsverzekeringen van Athora Belgium.

Waarom in Profilife beleggen?

1. Om in potentieel performante beleggingsfondsen te investeren

Profilife is een beleggingsformule op lange termijn. Uw belegging wordt in één of meer beleggingsfondsen geïnvesteerd die u samen met uw makelaar selecteert volgens uw beleggersprofiel en de risico's die u bereid bent te nemen. U hebt de keuze tussen ‘pure’ fondsen, die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen, en ‘gemengde’ fondsen, die op basis van verschillende profielen zelf een combinatie van activaklassen voorstellen.

2. Geleidelijke instap

Met Profilife stapt u geleidelijk in beleggingsfondsen, waardoor u de moeilijke klip van ‘instappen op het juiste moment’ omzeilt. Stijgt de beurs, dan stijgt het rendement van uw spaartegoed. Daalt de beurs daarentegen, dan koopt u extra aandeelbewijzen tegen een lagere prijs. Profilife is dus een oplossing om op een slimme manier te genieten van de rendementen van aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen.

3. Bescherming van u en uw naasten

Met Profilife geniet u ook de voordelen van de verschillende overlijdensdekkingen, waardoor u zeker bent dat uw naasten bij een eventueel overlijden niet in de kou blijven staan. Als u dit wenst, nemen we ook uw financiële zorgen bij een ongeval of invaliditeit weg: we zorgen ervoor dat u een extra kapitaal ontvangt of storten uw geplande spaarinspanning verder.

4. Keuze voor een contract met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden

Waarom is dit een interessante optie?
  • U kunt vrij de twee verzekeringsnemers en verzekerden kiezen. Het kan gaan om uw partner en uzelf, maar ook om een (klein)kind en uzelf.
  • Het contract eindigt niet als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, maar gaat dan automatisch over naar de andere verzekeringsnemer met alle bijhorende rechten.
  • Een bijkomende zekerheid is voorzien in de zin dat een opvraging enkel mogelijkheid is mits het akkoord van beide verzekeringsnemers.
  • Het gaat om een ideale oplossing voor successieplanning, vooral bij complexe gezinssituaties (zoals nieuw samengestelde gezinnen).

Wenst u meer weten? Bekijk dan zeker dit document.

Wat zijn de kernmerken van Profilife?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar), met een minimum van € 12,50 per fonds. Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk tot € 2.000 per jaar (of in één keer het bedrag van het jaarlijkse doel als dit hoger uitvalt dan € 2.000).

2. Duur van het contract

Het Profilife-contract eindigt bij de afkoop van het contract of het overlijden van de verzekerde of de 2de verzekerde als het een contract met twee verzekerden betreft.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van het (de) gekozen fonds(en). Deze kosten worden rechtstreeks ingehouden bij de dagelijkse valorisatie van elk fonds.

5. Instapkosten

De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

6. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Vanaf het 6e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd. Details over deze kosten vindt u terug in het Essentiële-Informatiedocument.

7. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 1% van het overgeschreven bedrag, met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 37,50 per gecrediteerd fonds.

8. Fiscaliteit

  • Een premietaks is van toepassing op elke storting (2% voor natuurlijke personen, 4,4% voor rechtspersonen).
  • U betaalt geen roerende voorheffing op de meerwaarden van uw belegging.

Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de geldende wetgeving en is gebaseerd op de individuele situatie van elke verzekeringsnemer.

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Profilife-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Essentiële Informatiedocument van Profilife

Beheersreglementen van onze verschillende beleggingsfondsen

Specifieke Informatiedocument met de verschillende prestatiescenario’s

Algemene Voorwaarden

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijkomende precontractuele informatie

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar staat steeds tot uw dienst met advies en om u de fondsen aan te bieden die het best beantwoorden aan uw verwachtingen wat beleggingen betreft. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies.

Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één te vinden bij u in de buurt.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as/nl