De IPT Selflife Protection & Pension levensverzekering van Athora

 

De IPT van Athora Belgium in Tak 21

IPT Selflife Protection & Pension is een Tak 21-levensverzekering aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is IPT Selflife Protection & Pension?

IPT Selflife Protection & Pension is een spaaroplossing waarbij een aanvullend pensioen ten voordele van de bedrijfsleider wordt opgebouwd. Deze oplossing biedt u een gegarandeerde jaarlijkse rentevoet en mogelijk een extra winstdeling. De premies die door de onderneming worden gestort zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Een IPT-contract kan pas bij de aanvang van het wettelijk (of eventueel vervroegd) pensioen van de bedrijfsleider worden beëindigd of vanaf het ogenblik dat het wettelijk pensioen - onder bepaalde voorwaarden - van start kan gaan.

Waarom sparen met IPT Selflife Protection & Pension?

1. Sparen in veiligheid

Selflife Protection & Pension biedt u zekerheid. U bent eveneens zeker van uw spaartegoed op het einde van het contract (na aftrek van eventuele kosten en taksen). Met Selflife Protection & Pension kunt u op beide oren slapen.

U bent ook zeker van een gewaarborgde rentvoet, die vandaag 0,01% op jaarbasis bedraagt.

Deze rentevoet is van toepassing zodra de premie op de rekening van Athora Belgium wordt gestort en blijft voor deze storting gewaarborgd tot het einde van het contract. De gegarandeerde rentevoet kan eveneens worden aangevuld met extra winstdeelnames die jaarlijks in functie van de resultaten van de maatschappij worden bepaald. De verzekeraar heeft echter noch de wettelijke, noch de contractuele verplichting om in winstdeelname te voorzien. De toekenning van een winstdeelname in het kader van een individueel contract is afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen.

2. Fiscaal voordeel

De premies die door uw onderneming voor Selflife Protection & Pension worden gestort, kunnen als beroepskosten fiscaal worden ingebracht. Deze fiscale inbreng is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, zoals onder andere de 80%-regel. Wenst u meer te weten over de mogelijkheden van deze spaarverzekering, contacteer dan uw makelaar, uw tussenpersoon of uw boekhouder. Zij helpen u met alle details.

3. Bescherm uzelf en uw naasten

De aanvullende waarborgen (zoals de dekking tegen loonverlies in geval van arbeidsongeschiktheid en de dekking van de vaste beroepskosten) van Selflife Protection & Pension beschermen u en uw naasten tegen inkomensverlies.

Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid gedurende de termijn die u hebt gekozen.

De aanvullende waarborgen maken het ook mogelijk uw naasten te beschermen mocht u voor het einde van het contract overlijden.

Wat zijn de kernmerken van Selflife Protection & Pension?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand zonder vaste overlijdensdekking en zonder aanvullende waarborgen.

2. Rendement

  • Gewaarborgde intresvoet op de gestorte premies : 0,01%
  • Er kan ieder jaar een eventuele winstdeling worden toegekend als de uitgevoerde stortingen voor dat jaar ≥ zijn aan 450 € of als het samengestelde spaarbedrag op 31 december ≥ is aan 12.500€.

3. Fiscaliteit

  • Geen premietaks
  • U kunt de premies aftrekken als beroepskost (tegen de marginale aanslagvoet).
  • U verlaagt zo uw inkomen en betaalt daardoor minder sociale bijdragen.
  • De premie mag maximaal 8,17% van uw netto gerevaloriseerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden bedragen, met een plafond op jaarbasis (dat € 3.256,87 bedraagt in 2019).
  • De belasting van het pensioenkapitaal gebeurt op basis van de fictieve rente: u (of de in het contract aangeduide begunstigden in geval van een overlijden) moet een percentage van het kapitaal (niet de eventuele winstdeelnames) opnemen in uw aangifte gedurende 10 of 13 jaar in functie van uw leeftijd op het moment van de stortingen. Het conversiepercentage hangt ook af van uw leeftijd op dat moment.
  • Slechts 80% van het kapitaal wordt in rekening gebracht voor de conversie (en zal dus belast worden) als het kapitaal uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd (op dit moment 65 jaar) en op voorwaarde dat u tot die tijd actief gebleven bent. Idem dito als het kapitaal uitbetaald wordt wanneer u voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan.
  • Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + eventuele winstdeelnames in tak 21)
  • Riziv-bijdrage van 3,55% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + de eventuele winstdeelnames in tak 21), behalve als de uitkering volgt op een overlijden en gebeurt ten gunste van de overlevende echtgeno(o)t(e).

4. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Selflife Protection & Pension-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 21?

Kredietrisico

Indien Athora Belgium u niet de verschuldigde bedragen kan betalen, kunt u uw gehele belegging verliezen. Athora Belgium neemt deel aan het ‘Garantiefonds voor financiële diensten’ dat u in geval van faillissement van de maatschappij beschermt tot € 100.000 per verzekeringsnemer voor het geheel van de opgebouwde reserves.

Liquiditeitsrisico

Er kunnen taksen en uitstapkosten van toepassing zijn als u het kapitaal vervroegd opneemt (geheel of gedeeltelijk). Het is mogelijk dat u niet het volledige bedrag van de belegde premie ontvangt bij de afkoop of aan het einde van het contract.

Duurzaamheidsrisico

Dit risico verwijst naar een gebeurtenis of situatie op ecologisch-, sociaal of bestuursgebied die, als het zich voordoet, een aanzienlijk feitelijk of potentieel negatief effect zou kunnen hebben op de waarde van de belegging.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Algemene Voorwaarden

Financiële infofiche

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Bijlage 2 - Tak 21

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: www.ombudsman-insurance.be/nl