De Profilife IPT levensverzekering van Athora

 

L'assurance-vie Profilife EIP de la branche 23

Profilife IPT is een Tak 23-levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen en aangeboden door Athora Belgium, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

 

Wat is Profilife IPT ?

Profilife IPT is een Tak 23-beleggingsverzekering. Met deze beleggingsverzekering hebt u keuze uit verschillende fondsen, zoals aandelen-, obligatie- of vastgoedfondsen, om uw beleggingsverzekering in functie van uw beleggersprofiel zo goed mogelijk te diversifiëren. Vermits het om een Tak 23-beleggingsverzekering gaat, verbonden aan beleggingsfondsen, biedt Profilife geen gewaarborgd kapitaal.

Tot wie richt de verzekering Profilife IPT zich?

De verzekering richt zich tot ondernemingen en meer bepaald tot hun bedrijfsleiders die een pensioenkapitaal wensen op te bouwen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel willen genieten. De Profilife IPT-formule is geschikt voor zelfstandige bedrijfsleiders die via een levensverzekering in aandelen-, obligatie-, gemengde of gespecialiseerde fondsen willen investeren.

De keuze van de fondsen gebeurt in functie van het risico dat de bedrijfsleider wil nemen. In functie van de evolutie van zijn carrière kan dit risico vermeerderen of verminderen. In ieder geval kan de spreiding van de fondsen op elk moment worden gewijzigd en kan de bedrijfsleider altijd de fondsen kiezen in functie van de evolutie van zijn familiale of professionele situatie.

Profilife IPT biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. Desondanks is een Tak 23-belegging potentieel interessanter op lange termijn dan beleggingen met een gewaarborgde intrestvoet. Bovendien kunt u later, indien u van oordeel bent dat uw Profilife IPT-verzekering mooi heeft gepresteerd en u bijna aan het einde van uw contract bent gekomen, op ieder moment met uw makelaar overwegen welke de beste mogelijkheden zijn om de samenstelling ervan te wijzigen. Dit laat u toe om het rendement en het kapitaal dat u hebt kunnen opbouwen maximaal veilig te stellen.

 

Wat zijn de kernmerken van Profilife IPT?

1. Premies

Regelmatige stortingen vanaf € 37,50 per maand (min. € 450 per jaar), met een minimum van € 12,50 per fonds. Maximum bepaald door de 80% regel. Bijkomende vrije stortingen zijn mogelijk vanaf € 25 (en € 12,50 per fonds) en bepaald door de 80% regel.

2. Duur van het contract

Min. 5 jaar & min. tot 65 jaar van de verzekerde.

3. Dagelijkse valorisatie

Al onze fondsen worden dagelijks gevaloriseerd. U kunt hier de evolutie van de fondsen volgen.

4. Beheerskosten

De beheerskosten worden berekend in functie van het (de) gekozen fonds(en). Deze kosten worden rechtstreeks ingehouden bij de dagelijkse valorisatie van elk fonds.

5. Instapkosten

De instapkosten worden berekend in functie van het samengestelde spaarbedrag en de stortingen, en variëren tussen 1% en 5%.

6. Uitstapkosten

De uitstapkosten zijn degressief in de loop van de 5 eerste jaren (5% - 4% - 3% - 2% - 1%). In geval van gehele opname bedragen de kosten minimaal € 75 (geïndexeerd, basis=1988). Vanaf het 6e jaar zijn uitstapkosten niet langer verschuldigd.

7. Kosten in geval van overdrachten tussen beleggingsfondsen

De eerste overdracht per jaar is kosteloos. Voor de volgende overdrachten bedragen de kosten 1% van het overgeschreven bedrag, met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 37,50 per gecrediteerd fonds.

8. Fiscaliteit

 • Een premietaks van 4,4% is van toepassing op elke storting
 • De premie wordt betaald door de vennootschap en is door haar fiscaal aftrekbaar (als de 80%-regel gerespecteerd wordt, die zegt dat de som van uw wettelijk en aanvullend pensioen (IPT, groepsverzekering, VAPZ …) niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging).
 • De belasting van het pensioenkapitaal hangt af van uw leeftijd op het moment van de uitkering:
  • 20 % op 60 jaar
  • 18 % op 61 jaar
  • 16,5 % vanaf 62 jaar
  • 10 % bij pensioen op 65 jaar op voorwaarde dat u tot die leeftijd actief gebleven bent (of een volledige loopbaan telt)
 • Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + eventuele winstdeelnames in tak 21)
 • Riziv-bijdrage van 3,55% op het uitgekeerde kapitaal (kapitaal + eventuele winstdeelnames in tak 21)

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op Profilife-contracten.

Wat zijn de risico’s verbonden aan Tak 23?

1. Kapitaalrisico

De waarde van uw beleggingsverzekering is gelinkt aan deze van de onderliggende fondsen. Deze waarde kan stijgen of dalen, naargelang de evolutie van de markten. Het financiële risico gelinkt aan de volatiliteit van de markten wordt altijd gedragen door de verzekeringsnemer: het kapitaal is niet gewaarborgd. Met andere woorden, als u uw tak 23-contract afkoopt wanneer de markten in dalende lijn gegaan zijn, dan bent u niet zeker dat u uw geïnvesteerd kapitaal volledig terugkrijgt.

2. Liquiditeitsrisico

Bij uitzonderlijke situaties op de financiële markt is het mogelijk dat de terugbetaling van het kapitaal vertraagd wordt.

3. Risico’s verbonden aan het fondsenbeheer

Elk Tak 23-beleggingsfonds omvat een eigen risico. Alles hangt af van het doel en het beleggingsbeleid, alsook van de onderliggende activa waarin wordt belegd. Ondanks de expertise van de beheerders leveren beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.

4. Risico op het faillissement van de verzekeringsmaatschappij

Het beheer van de activa van het fonds van uw verzekeringscontract staat volledig los van de andere activa van de verzekeraar. In geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden de activa in de eerste plaats voorbehouden voor de uitvoering van de verplichtingen tussen de verzekeringsnemer(s) en/of de rechthebbenden.

Documenten

Vooraleer u deze verzekering afsluit, dient u onderstaande documenten te lezen:

Beheersreglement van onze verschillende beleggingsfondsen

Algemene Voorwaarden

Financiële infofiche

Informatiefiche omtrent duurzaamheid

Hoe deze verzekering afsluiten?

Uw makelaar staat steeds tot uw dienst met advies en om u de fondsen aan te bieden die het best beantwoorden aan uw verwachtingen wat beleggingen betreft. Neem contact op met uw makelaar voor gepersonaliseerd advies. Hebt u geen makelaar, klik dan hier om er één bij u in de buurt te vinden.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze diensten, dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk: Athora Belgium – Dienst Beheer Klachten – Marsveldstraat 23, 1050 Brussel
Per e-mail: klachten.be@athora.com
Via telefoon: 02/ 403 81 56
Via fax: 02/ 403 86 53

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Athora Belgium zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

Mocht u ondanks alles ontevreden zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met:

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Fax : 02/ 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as/nl