Geen in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Athora Belgium dient op haar website deze verklaring te publiceren omtrent het al dan niet in aanmerking nemen van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

"Duurzaamheidsfactoren" worden in deze context begrepen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Athora Belgium heeft op heden geen formele procedure om de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te screenen. De redenen die deze beslissing ondersteunen zijn de volgende:

  • Athora Belgium meent dat de huidige stand van de toepasselijke regelgeving inzake transparantie omtrent duurzaamheid, en de huidige beschikbare informatie hieromtrent op het niveau van de onderliggende investeringen te divers en/of te beperkt is, om haar toe te laten op een zinvolle en (kosten)efficiënte manier de eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen. Indien de beschikbare informatie in de toekomst zou verbeteren, kan Athora Belgium deze positie heroverwegen;
  • Athora Belgium maakt op heden reeds gebruik van een geheel van zorgvuldig afgewogen selectie- en monitoringprocedures, waarbinnen een aantal kwalitatieve standaarden gehanteerd worden met als doel de hoge kwaliteit van de door haar geselecteerde fondsen en beleggingsbeslissingen te waarborgen. Athora Belgium is van oordeel dat deze evaluatiemethodes op heden een goede waarborg bieden om een correcte inschatting van de beleggingsbeslissing te maken;
  • Athora Belgium hecht belang aan de (lange-termijn)verzekeringsbehoeften van haar klanten. Om die reden selecteert Athora Belgium een evenwichtig aanbod aan investeringsfondsen, waaronder ook fondsen met aandacht voor duurzaamheid, zonder aan haar klanten evenwel duurzaamheidsprincipes op te leggen. In het kader van tak 23-beleggingsverzekeringsproducten kunnen klanten in duurzame fondsen beleggen, mits de voorwaarden van fondsenselectie voorzien voor het desbetreffende verzekeringsproduct nageleefd worden. In het kader van tak 21-levensverzekeringsproducten is het eveneens mogelijk dat Athora Belgium zelf in duurzame fondsen investeert. Athora Belgium heeft dus aandacht voor duurzaamheid, maar dit zal geen doorslaggevende factor zijn en Athora Belgium gebruikt hierbij niet noodzakelijk het referentiekader van SFDR.